STOPP ickevåld

Verksamheten startade 2018 som ett projekt inom Örebro läns mansmottagning, riktat mot målgruppen ungdomar. Efter en utbildning “Ickevåldsgrupp för män”, arrangerad av Utväg Göteborg och Utväg Södra Älvsborg uppstod frågan om det finns behov av ett riktat arbete för ungdomar, med syfte att arbeta förebyggande mot våld.

Utifrån dessa funderingar genomförde vi år 2018 ett sommarprojekt där 120 ungdomar i åldrarna 15–18 år nu har utbildats. Denna utbildning har inneburit ca: 120 timmars utbildning med ett innehåll som utgått från våld i nära relation, samt olika ämnen som knyter an till våra temaområden Våld i nära relation med fokus på pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor, Hedersrelaterat våld samt Alkohol och droger i samband med våld.

STOPP ickevåld riktar sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieålder i Örebro Län samt aktörer som arbetar med, eller på andra sätt kommer i kontakt med, ungdomar i länets kommuner. I huvudsak skolan, där vi vänder oss till exempelvis lärarlag, elevhälsan och föräldrar. Men också till andra verksamheter i kommunerna  såsom fritidsgårdar, ideella organisationer och andra verksamheter med intresse för ungdomars utveckling.

I målgruppen ungdomar finns ett mycket stort behov av att prata om våldet, att se våldets konsekvenser och verkan för både utsatt såväl som utövare. Vi betonar att vi alla är en del av våldet, från det subtila till det grövre våldet. Målsättningen är att etablera vårt arbete i Örebro läns kommuner och vara ett komplement till skolornas arbete med våldsprevention.

Örebro läns mansmottagning ser potentialen i detta förebyggande arbete och arbetar nu med att intressera skolor i Örebro län för att utveckla sitt arbete för att motverka våld i ungas relationer.

 – fokus på våld, vi pratar om våldet 
– fokus på ansvar, vi har alla ansvar att gemensamt arbeta mot att förhindra
och motverka våld 
– fokus på kunskap, förståelse och inlevelse om att alla har ansvar för sitt “eget”
våldsutövande och hur det verkar och påverkar andra samt vilka
konsekvenser detta får 
– fokus på sammanhang, ge förståelse för samband mellan samhällsstrukturer
och personens egen livssituation och våldsutövning
– fokus på alternativ, innebär att få kunskap kring alternativa förhållningssätt 
– fokus på hur genus och maskulinitetsfrågor är centrala vid allt arbete med
relations och partnervåld
– fokus på deltagande och möjlighet att påverka  

Metod
Vi använder ett eget utformat arbetssätt, en ickevåldsmetod som är inspirerad av ATV (alternativ till våld). Vi har anpassat denna metod till vårt arbete med ungdomar – för ungdomar. Vår ickevåldsmetod inkluderar ett antal steg och fokuspunkter där man får prova och konfronteras med begränsande normer, könsidentitet samt våldets mening och konsekvenser.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något denne önskar.

Citat från Per Isdal, som är medgrundare av Alternativ till vold i Norge

Kontaktepersoner:

Therese Lindström
Projektansvarig
0737606385
tesslinds@orebromansmottagning.se

Peter Strand
Projektansvarig
0765504783
pstrand71mail.com

För mer information är du välkommen att besöka projektets hemsida www.stopp-ickevald.se för mer information.


0