BEHANDLING

Vi erbjuder samtal individuellt till våldutövare och till partners. All vår behandling, oavsett insats, syftar till att stoppa det aktuella våldet och att påbörja ett mer djupgående förändringsarbete för att förhindra att ytterligare våld sker. Begreppet behandling motiveras av att vi arbetar med psykologiska och psykoterapeutiska metoder och inte enbart har fokus på råd och stöd.

Informerande samtal. Vid första kontakten kommer du att få ett erbjudande om en tid hos oss. Den terapeut du möter berättar om vårt arbetssätt och den behandling vi erbjuder. En kartläggning av din våldsproblematik sker vid första fysiska mötet så att rätt åtgärder under behandlingen sätts in. I behandlingen ingår också partnersamtal, vilket innebär att din partner erbjuds en egen behandlings- och stödkontakt som inte har kontakt med dig.

Vår grundinställning är att den som utövar våld är ansvarig för våldet. Behandlingen fokuserar därmed på centrala frågor om våld. Olika typer av vålds- och aggressionshandlingar lyfts fram och analyseras, sammanhang där våld utövas synliggörs och tydliggörs tillsammans med våldshandlingarnas konsekvenser för närstående och för dig som utövare. Alternativa förhållningssätt till kränkningar, våld och hot om våld utarbetas.

Kontakten med oss är kostnadsfri och bygger på frivillighet. Vi arbetar under tystnadsplikt. Tystnadsplikten bryts ifall det föreligger risk för allvarligt våld eller om barn far illa.

Behandlingsmodell

Våld är ett mycket allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våld är varje aggressionspräglad handling, attityd eller värdering som hotar, skrämmer eller skadar andra och hindrar den utsatta från att göra något den vill eller tvingar någon att göra något mot sin vilja. Våldsbegreppet avser inte enbart fysiskt våld utan inkluderar också psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld liksom hot om våld.

Att förstå och förhindra våld förutsätter kunskaper utifrån olika nivåer och hur de samspelar allt ifrån individuella perspektiv (mikrosystem) till övergripande samhällsförhållanden och dess kulturella värderingar, normer och lagar (makrosystem). Könsmaktsperspektivet ingår som en viktig aspekt i behandlingsarbetet.

Vår behandling utgår från vissa centrala teman som tydliggörs och bearbetas. Följande områden tas upp – Våld, Ansvar, Sammanhang, Konsekvenser och Alternativ till våld – enligt VASKA-modellen. Fokus på våld innebär att vi undersöker och förstår vad våld är, våldets art och omfattning och den egna aggressionsproblematiken. Fokus på sammanhang innebär att det som skapat och triggar problematiken lyfts fram. Fokus på konsekvenser innebär att få upp ögonen för våldsbeteendets följder för närstående, viktiga andra och en själv. Fokus på alternativ till våld innebär att lära sig andra och mer konstruktiva sätt att hantera ilska och konflikter.

Vår syn på förändringsprocessen är att den utgår från och anpassas till individens problematik, behov och motivation. Beroende av problematik och våldets karaktär erbjuds olika gängse psykologiska och psykoterapeutiska metoder, alltid med utgångspunkt i våldsproblematiken. Behandlingstiden är individuell, men för många behövs ganska många samtal för att komma tillrätta med sin problematik.

Vårt arbete inriktar sig på utveckla den empatiska förmågan, öka kommunikationsförmågan och hantera känslor mer konstruktivt. Erfarenhet och forskning visar att utveckling av vissa förmågor och egenskaper är av betydelse för minskat våldsanvändande, där utveckling av den empatiska förmågan är den viktigaste faktorn. Förbättrad affektreglering med ökad förmåga att förstå och känna igen olika känslor är också viktig och kopplad till ökad mentaliseringsförmåga, vilket betyder att bättre förstå sina egna och andras motiv och avsikter och skilja på vad som är egna känslor och tankar och vad som är andras.

Säkerhetsaspekten är viktig att beakta vid ickevåldsarbete. Skyddet för de utsatta, främst för kvinnor/partner och barnen, bör säkras i största mån. Detta innebär att behandling hos oss förutsätter att mannen samtycker till att berörd partner involveras och ges möjlighet att ge sin bild.

Individuella samtal

Vi erbjuder individuella samtal till män som utövat destruktiv aggressivitet, kränkningar, hot och våld i nära relation. De individuella samtalen syftar till att bryta våldsbeteenden genom att lösa konflikter och hantera aggressivitet utan våld.
Utgångspunkten i vårt arbete är att alla som utövar våld kan förändra sitt våldsbeteende, utveckla andra förhållningssätt och få större klarhet över vad som utgör drivkraften till den egna aggressionsproblematiken.

Initialt kan man genom olika tekniker lära sig att stoppa de egna våldshandlingarna medan det oftast behövs en längre tids samtalskontakt för att förstå grunden och sambanden till sin destruktiva aggressivitet. Man kan ha varit vittne till våld under uppväxten eller själv ha varit utsatt. Man kan ha blivit kränkt eller mobbad av andra eller på annat sätt blivit sviken eller övergiven. Frustration, uppgivenhet och uppfattning om maktlöshet, eller egenomtänkt maskulinitet kan leda till destruktiv aggressivitet.
Vid en längre tids samtalskontakt sker samtalen vanligtvis en gång i veckan.

Det kan kännas svårt och tungt att tala om övergrepp mot din partner samtidigt kan du kanske nu vara mer motiverad att bryta ett destruktivt beteende och söka hjälp.

Du kan ringa eller maila oss för information, råd och tidsbokning. Om du ringer och vi inte är direkt anträffbara lämnar du namn och telefonnummer så ringer vi dig, oftast redan samma dag eller dagen därefter. Om du väljer att maila oss, uppge då också namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig snarast.

Samtalen hos oss är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt. Tystnadsplikten bryts ifall det föreligger risk för allvarligt våld eller om barn far illa.

Partnersamtal

Kvinnor/partner som lever med män som utövar våld i nära relation erbjuds egen samtalskontakt under förutsättning att den som utövar våld deltar i behandling hos oss.

Partnersamtalen är frivilliga. Som partner kan du tacka ja till kontakt med oss eller avböja. Viktigt att betona är att erbjudandet om partnerstöd kvarstår så länge den som utövat våld går i behandling. Detta innebär att du kan ta kontakt med oss på nytt även om du tidigare avböjt hjälp och stöd.

Den behandlare du träffar har ingen kontakt med den som utövar våldet. Som våldsutsatt skall du kunna känna att kontakten med din behandlare är fristående och att ingen information lämnas till din partner utan att du först gett ditt samtycke.

Samtalen anpassas efter individuella behov och kan variera mellan enstaka informerande samtal till en längre tids bearbetande behandling. I samtalen ges du möjlighet att sätta ord på det våld du har utsatts för och förstå känslor och reaktioner som uppstår i en relation där kränkningar, hot och våld förekommer. Du ges också möjlighet att förstå hur man påverkas av att leva i en relation med våld och hur våldet påverkar barn om sådana finns i hemmet. Du får också hjälp med att se våldet utifrån din livshistoria.

Samtalen fokuserar självbestämmanderätten över ditt liv och syftar till att stärka din självkänsla så att du får en ökad tilltro till och mer realistisk syn på din egen förmåga. Behandlingen syftar också till att rusta dig att bättre möta andras och egna krav så att ditt handlingsutrymme i kontakten med andra ökar.

Partnersamtalen utgör ett led i vårt säkerhetsarbete. En riskbedömning görs vid varje samtal. Detta innebär att vi går igenom eventuella kränkningar, hot och/eller annat våld som förekommit sedan det förra samtalet. I säkerhetsarbetet ingår också att informera dig om din partner avbryter kontakten med oss i förtid.

Partnersamtalen sker under tystnadsplikt. Sekretessen bryts om det är fara för grovt våld eller om barn far illa.

IVIN

IVIN, och är ett internetbaserat program för kognitiv beteendeterapi med personer som utövar våld i någon form, i nära relationer.

Det är utvecklat för internetbehandling men kan även användas i vanliga sessioner eller som självstudiematerial i kombination med samtal med terapeut vid fysiska möten, per telefon eller online.
Behandlingsmaterialet skickas hem till deltagarna som gör arbetet hemma vid den egna datorn. Det gör att alla uppgifter finns sparade hemma hos deltagarna så de kan gå tillbaka och repetera vid behov.

Programmet består av sju moduler, där varje modul tar en till tre veckor att genomföra. Modulerna innehåller skriftliga övningar, hemuppgifter och utbildning om våld i text och filmer.

För att avgöra om IVIN är rätt insats görs bedömningssamtal. Deltagaren ska uppleva svårigheter att reglera ilska, aggression eller utagerande beteende i en nära relation, utövat lindrigare former av våld och/eller må dåligt över sina beteenden.

Deltagaren ska också ha tillgång till en dator med internetuppkoppling samt kunna tala, läsa och skriva svenska.

Personer som utövar allvarligare typer av våld, är beroende av alkohol eller andra droger, har djup depression eller suicidtankar passar bättre i behandling ansikte mot ansikte.

Påbörjar du behandling hos oss med IVIN-programmet, ingår också regelbunden kontakt med en behandlare i möten ansikte mot ansikte, via telefon eller via digitala möten som Zoom eller Teams.

De olika stegen inom programmet kallas för moduler, där modul ett innehåller bland annat en introduktion till programmet, utbildning om våld och krisstrategier, som time out, andas i fyrkant och stopptekniker, att användas då deltagaren inte längre kan hantera sin ilska. Mindfulness introduceras.

Modul två innehåller bland annat utbildning om våldets upptrappning och om sårbarhet utifrån kost, sömn och fysisk aktivitet. Deltagaren arbetar med att hitta triggers och vidmakthållare för våldet samt formulerar mål för behandlingen.

Modul tre innehåller bland annat utbildning om känslor och deltagaren får arbeta med känsloreglering.

Modul fyra innehåller bland annat arbete med att stå ut med, hantera och tänka annorlunda runt svåra känslor.

Modul fem har fokus på tankar runt våldet.

Modul sex har fokus på kommunikationsfärdigheter.

Modul sju har fokus på mål och fortsatt träning i värderad riktning.

Modul åtta innehåller repetition och vidmakthållandeplan.

Gruppbehandling

Icke-våldsgruppen är en behandlingsmetod för män med våldsproblem i nära relation. Den har utarbetats av Per Isdal från stiftelsen Alternativ till våld i Norge. Gruppbehandlingen omfattar 24 gruppmöten som innehåller pedagogiska inslag för ökad kunskap, en bearbetningsdel och olika övningar.

Modellen integrerar psykologiska, sociologiska och pedagogiska kunskaper på ett för det aktuella området anpassat sätt. I modellen ingår tre olika cirklar; den yttersta cirkeln omfattar 8 olika teman knutna till våld. Nästa cirkel innebär en bearbetning av egna erfarenheter av våldsutövning. Den innersta cirkeln utgör arbetet med den aktuella situationen och våldsrelaterade episoder som äger rum under den tid man går i behandling.

Som ny medlem kan man komma in i gruppen när ett nytt tema påbörjas, Detta sker var tredje vecka och efter 24 veckor har man gått igenom samtliga teman.

För närvarande erbjuder vi inte gruppbehandling

Barnen

Barn som växer upp i hem där kränkningar, hot och fysiskt våld förekommer är inte bara vittnet till våldet utan barnen upplever också våldet själva. Detta kan leda till att barnet utvecklar känslomässiga svårigheter som depression och ångest, får svårigheter i umgänget med andra, utvecklar ett aggressivt beteende och fungerar sämre intellektuellt. Våld kan alltså hindra barnets psykiska utveckling och leda till trauman som behöver långsiktig behandling och stöd. Både flickor och pojkar som bevittnar våld i familjen eller själva blir utsatta drabbas.

Våld i familjen har olika betydelse för flickor och pojkar. Pojkar blir mer utåtagerande medan flickor tenderar att bli mer inåtvända. Pojkar som bevittnat pappans våld mot mamman blir också mer benägna att som vuxna använda våld och skada andra, medan flickor som sett mamman bli misshandlad tycks tolerera övergrepp mer som vuxna, än flickor som inte varit vittnet till våld eller själva varit utsatta.

I nuläget har vår mottagning inte möjlighet att erbjuda direkta insatser till barnen. Vårt ansvar är att kartlägga och synliggöra barnens situation i arbetet med föräldrarna, med våldsutövaren och partnern, stötta föräldrarollen och hänvisa till aktuella instanser.